Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die deelneemt aan het Taekwondokamp Nederland 2024, hierna te noemen “het evenement”.
2. De voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van Stichting Taekwondo Activiteiten Nederland.

Artikel 2 Aanmelden als deelnemer
1. Om deel te nemen aan het evenement moet men zich aanmelden via de website https://www.taekwondoactiviteiten.nl/ en het daarbij behorende deelnamebedrag te hebben voldaan.
2. De aanmelding wordt geaccepteerd als aan alle voorwaarden voor deelname is voldaan, het aanmeldformulier volledig en juist is ingevuld en het lidmaatschapsgeld is voldaan.

Artikel 3 Afmelden als deelnemer
1. Afmelden als deelnemer van het evenement gebeurt via een bericht per email.
2. Bij afmelden wordt geen restitutie verleend van reeds betaalde deelnamegelden. Mocht het evenement in zijn geheel niet doorgaan, dan worden betaalde deelnamegelden retour geboekt.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden
1. Het deelnamebedrag dient bij aanmelden binnen 14 dagen te worden voldaan via het rekeningnummer van de Stichting  NL65INGB0006171251 t.n.v. Stichting Taekwondo Activiteiten, ovv TKN 2024.
2. Indien een deelnemer recht heeft op een korting, dan kan bij betaling het geldende kortingspercentage op het deelnamebedrag in mindering worden gebracht.

Artikel 5 Verplichtingen van de deelnemer
De deelnemer is verplicht zorg te dragen voor de juiste gegevens die benodigd zijn voor de inschrijving en het overmaken van het deelnamebedrag.

Artikel 6 Verplichtingen van de Stichting
De Stichting draagt zorg voor de verwerking van de inschrijving, de accommodatie, de maaltijden en de trainingen.

Artikel 7 Klachten
Indien een deelnemer of ouder ontevreden is over de deelname aan het evenement, dan kan via de website een klacht ingediend worden. De afhandeling daarvan vindt plaats door het bestuur van de Stichting. Na beoordeling daarvan wordt contact opgenomen met de deelnemer of ouder.

Artikel 8 Overmacht
In geval van overmacht is de Stichting niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die richting de deelnemer eerder is aangegaan. Er is sprake van overmacht bij werkstaking, weersomstandigheden, ziekte, oorlog of natuurrampen, overschrijding van de levertijd door toeleveranciers van zaken of diensten, transportproblemen ten gevolge van een tekort van transportmiddelen of overheidsmaatregelen. Als de overmacht situatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de eerder aangegane overeenkomst beëindigen. (Het deel van de opdracht dat reeds is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.)